Upozornění na servis neoprávněných subjektů | 3.10.2016

Na základě nastalé situace, kdy jsou naši stávající zákazníci obtěžováni nabídkami společností na servisní úkony na stanoveném měřidle ProLaser III/PL-DOK I nebo PL-DOK II, si Vás dovolujeme informovat o technické a legislativní neoprávněnosti subjektů, které tyto služby nabízejí.

Dle platného znění zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, subjekt, který provádí opravy a montáž včetně každoroční přípravy na ověření správnosti měřidla (sesouhlasení optických os přístroje, opravu dokumentační jednotky, příslušenství atd.) musí být řádně registrován – evidován v databázi u Českého metrologického institutu. Na základě platného zákona i písemného vyjádření ředitele odboru metrologie Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nemůže být měřidlo (silniční rychloměr) po zásahu neregistrovaného subjektu dále používáno pro účel, pro nějž bylo vyhlášeno jako stanovené. Registraci subjektu nelze zaměňovat za „Osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření“. Toto osvědčení k zásahům do měřiče (opravám apod.) a dalším přípravám na ověření správnosti měřidla neopravňuje.

Společnost Lavet, s.r.o. na vývojových pracích a tedy i servisních činnostech spolupracuje pouze se společností Sorneco, s.r.o.. Jiné subjekty platnou registraci nemají a nelze tedy jejich technické zásahy považovat za opravy, seřízení a úkony jak je uvedeno v platném zákoně č. 505/1990 Sb., ve znění dalších předpisů popřípadě vyhlášky č. 262/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Proto pokud došlo k zásahu neregistrovaného subjektu pod úřední značky stanoveného měřidla a tím k zákonnému znemožnění používání měřidla pro účel, pro nějž bylo vyhlášeno jako stanovené – silniční rychloměr, obraťte se na autorizované a registrované subjekty, aby došlo k nápravě tohoto stavu.

Neregistrované společnosti, které Vám nabízejí jakékoliv úpravy, opravy, příslušenství a přípravy na ověření správnosti měřidla Vás uvádějí v omyl. Proto na využívání těchto služeb důsledně upozorňujeme! Využitím neregistrovaných služeb dojde k poškození stávajícího stanoveného měřidla na měřidlo s pouze informativními výsledky – tudíž měřidlo nemůže být použito k represivním účelům. Následné zpětné uvedení mezi stanovená měřidla obsahuje rozsáhlou analýzu přístroje a opravu neautorizovaných vstupů, což je ekonomicky náročné.